แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 30 มิถุนายน 2564 44
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองส่งเสริมการเกษตร 30 มิถุนายน 2564 37
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสวัสดิการสังคม 30 มิถุนายน 2564 38
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30 มิถุนายน 2564 40
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30 มิถุนายน 2564 40
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 30 มิถุนายน 2564 46
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง 30 มิถุนายน 2564 35
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 30 มิถุนายน 2564 32
แต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 30 มิถุนายน 2564 33
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 30 มิถุนายน 2564 33
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม 2564 60
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 08 มีนาคม 2564 86
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 08 มีนาคม 2564 83
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง 04 พฤศจิกายน 2563 99
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 14 กรกฎาคม 2563 126
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 14 กรกฎาคม 2563 133
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 121
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 115
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 117