แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 เมษายน 2565 38
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2564 14 มีนาคม 2565 50
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 11 มีนาคม 2565 63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 11 มีนาคม 2565 46
การแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 30 มิถุนายน 2564 160
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองส่งเสริมการเกษตร 30 มิถุนายน 2564 158
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสวัสดิการสังคม 30 มิถุนายน 2564 151
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30 มิถุนายน 2564 149
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30 มิถุนายน 2564 144
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 30 มิถุนายน 2564 158
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง 30 มิถุนายน 2564 141
กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 30 มิถุนายน 2564 126
แต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 30 มิถุนายน 2564 139
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 30 มิถุนายน 2564 132
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 12 พฤษภาคม 2564 167
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 08 มีนาคม 2564 198
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 08 มีนาคม 2564 197
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง 04 พฤศจิกายน 2563 204
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 14 กรกฎาคม 2563 231
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 14 กรกฎาคม 2563 246
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 230
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 223
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 224

หมวดหมู่รอง