แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 25 พฤษภาคม 2565 6
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่1 08 มีนาคม 2564 221
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 08 มีนาคม 2564 200
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 08 มีนาคม 2564 192
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 08 มีนาคม 2564 176
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 28 ตุลาคม 2563 246
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 03 กรกฎาคม 2562 314
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 03 กรกฎาคม 2562 281