แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 04 พฤศจิกายน 2563 113
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 04 พฤศจิกายน 2563 123
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 04 พฤศจิกายน 2563 551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 04 พฤศจิกายน 2563 110
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 04 พฤศจิกายน 2563 109
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒. 04 พฤศจิกายน 2563 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙ 04 พฤศจิกายน 2563 123
ควบคุมภายใน ปี 2563 04 พฤศจิกายน 2563 112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 2562 30 มิถุนายน 2562 165
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 30 มิถุนายน 2562 174
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 30 มิถุนายน 2562 152
พระราชบัญญสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 มิถุนายน 2562 163
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี 2562 30 มิถุนายน 2562 170
หนังสือซักซ้อมเรื่องงานก่อสร้าง 30 มิถุนายน 2562 155