แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่1 07 ตุลาคม 2564 11
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 06 ตุลาคม 2564 11
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 04 ตุลาคม 2564 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 16 กรกฎาคม 2564 43
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 05 กรกฎาคม 2564 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 05 กรกฎาคม 2564 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 05 กรกฎาคม 2564 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 05 กรกฎาคม 2564 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม 05 กรกฎาคม 2564 49
ประกาศแผนการใช้เงิน ไตรมาส ๓ 22 เมษายน 2564 71
ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 02 เมษายน 2564 88
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 08 กุมภาพันธ์ 2564 103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ ๑) 23 พฤศจิกายน 2563 142
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05 พฤศจิกายน 2563 135
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563 137
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563 142
ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 03 กันยายน 2563 151
ประกาศสรรหาบุคคลเป็น กกต.ท้องถิ่นอบต.ยางน้อย 29 มกราคม 2563 244