แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 16 กรกฎาคม 2564 10
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 05 กรกฎาคม 2564 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 05 กรกฎาคม 2564 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 05 กรกฎาคม 2564 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 05 กรกฎาคม 2564 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย เรื่องให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุม 05 กรกฎาคม 2564 12
ประกาศแผนการใช้เงิน ไตรมาส ๓ 22 เมษายน 2564 41
ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 02 เมษายน 2564 53
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 08 กุมภาพันธ์ 2564 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ ๑) 23 พฤศจิกายน 2563 109
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05 พฤศจิกายน 2563 109
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563 110
ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563 110
ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 03 กันยายน 2563 123
ประกาศสรรหาบุคคลเป็น กกต.ท้องถิ่นอบต.ยางน้อย 29 มกราคม 2563 210