แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ 22 กันยายน 2563 36
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากที่นานายบุญเย็น สีคำชอน ถึงนานางรำไพ ประทุมมา 22 กรกฎาคม 2563 34
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางเหนือ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายวาสนา สีมีงาม ถึงนานายชารี ยุรา 22 กรกฎาคม 2563 27
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางไพศรี ศิริโยธา ถึงคลองระบายน้ำ ข้างอบต. ยางน้อย 22 กรกฎาคม 2563 36
โครงการปรับปรุง ถนนหินลูกรัง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากนานายธงไชย สารโท-นานางสอน ดวงเจริญ สอนคำหาร 22 กรกฎาคม 2563 31
โครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จากจากบ้านนายสนั่น เดยะดี ถึงที่นานายหมอน ดอนพันเมือง 22 กรกฎาคม 2563 24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายหวาย สีหาบัว ถึงที่นานายบุญสวน สีจันไชย 22 กรกฎาคม 2563 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 05 มิถุนายน 2563 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 05 มิถุนายน 2563 34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 21 ตุลาคม 2562 107
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 21 ตุลาคม 2562 86
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 30 มิถุนายน 2562 117
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิถุนายน 2562 159
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 30 มิถุนายน 2562 103
แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 30 มิถุนายน 2562 98
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 มิถุนายน 2562 82