โครงการทองถนไทยใสใจความสะอาดคนในชาต

     โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีกิจกรรมทำความสะอาด และกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย