โครงการฝกอบรมชดปฏบตการจตอาสาภยพ 8

     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563