อบรมโครงการพฒนาศกยภาพคณะผบรหารและพ

     อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่