พธรบมอบพระบรมฉายาลกษณฯ ๑๙๑๒๑๓ 0006

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี