อบต.พบประชาชน ๑๙๐๖๓๐ 0012

โครงการ อบต.ยางน้อย เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยบูรณาการร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัยและ

ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย

เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ศาลากลางบ้าน บ้านหัวช้าง ตำบลยางน้อย  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม