กจกรรมฟนฟ ลำนำ ๑๙๐๖๒๙ 0010

 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบูรณาการตามโครงการฟื้นฟูลำน้ำ คูคลอง

เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒

ณ บริเวณลำน้ำสาธารณะกุดใหญ่ บ้านยางใหญ่

เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นตามลำน้ำ ไม่ให้น้ำเน่าเสีย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน