แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. 10 พฤษภาคม 2565 29
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564 28 เมษายน 2565 34
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 27 เมษายน 2565 28
โครงการประชาคมตำบลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2565 27 เมษายน 2565 31
โครงการประชาคมตำบลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 21 เมษายน 2565 31
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 28 มีนาคม 2565 43
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2565 28 มีนาคม 2565 54
ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 28 มีนาคม 2565 152
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 15 มีนาคม 2565 72
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 11 มีนาคม 2565 56
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนประจำปี 2564 11 มีนาคม 2565 95
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 72
ประกาศรายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 78
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 107
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25 มกราคม 2565 84
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 11 สิงหาคม 2564 150
ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ 18 พฤษภาคม 2564 181
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย จ.มหาสารคาม 13 พฤษภาคม 2564 203
รายงานควบคุมภายใน 12 พฤษภาคม 2564 186
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 11 พฤษภาคม 2564 190
รายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 11 พฤษภาคม 2564 182
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 (ไฟล์แนบ คิวอาร์โค้ด) 30 มีนาคม 2564 193
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563 262
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563 276
ประกาศบัญชีรายชื่อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) 05 สิงหาคม 2563 267
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบชำระภาษีป้าย 04 สิงหาคม 2563 261
รับสมัครบุุคคล ปี 2561 30 มิถุนายน 2562 340