แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ 18 พฤษภาคม 2564 38
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย จ.มหาสารคาม 13 พฤษภาคม 2564 52
รายงานควบคุมภายใน 12 พฤษภาคม 2564 48
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 11 พฤษภาคม 2564 46
รายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 11 พฤษภาคม 2564 34
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 (ไฟล์แนบ คิวอาร์โค้ด) 30 มีนาคม 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563 125
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563 134
ประกาศบัญชีรายชื่อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) 05 สิงหาคม 2563 139
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบชำระภาษีป้าย 04 สิงหาคม 2563 125
รับสมัครบุุคคล ปี 2561 30 มิถุนายน 2562 218