แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 11 สิงหาคม 2564 28
ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ 18 พฤษภาคม 2564 68
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย จ.มหาสารคาม 13 พฤษภาคม 2564 85
รายงานควบคุมภายใน 12 พฤษภาคม 2564 79
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 11 พฤษภาคม 2564 85
รายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 11 พฤษภาคม 2564 71
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 (ไฟล์แนบ คิวอาร์โค้ด) 30 มีนาคม 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563 156
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563 172
ประกาศบัญชีรายชื่อ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) 05 สิงหาคม 2563 170
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบชำระภาษีป้าย 04 สิงหาคม 2563 154
รับสมัครบุุคคล ปี 2561 30 มิถุนายน 2562 245